Med høy primærproduksjon er det gode muligheter for å høste av arter på lavere trofiske nivå langs Trøndelagskysten. Trøndelag har en differensiert næringsstruktur innenfor både fiskeri og havbruk. Selskapene har stor vilje til å samarbeide om utviklingsprosjekter, og satser på utvikling av nye driftsformer, teknologiske løsninger og produkter. Et sterkt FoU-miljø Trøndelag har et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø, med NTNU og SINTEF i spissen, som er viktig for både utvikling av næringen og utdanning av folk som er og har vært viktige for utviklingen av marin sektor i Trøndelag. Forbedring og effektivisering av driftsformer, ny teknologi, og produkter.

Prosjektet er i samsvar med strategi 3 i marin strategiplan Trøndelag: nye marine muligheter
Mål: 3.1 Trøndelag skal være attraktiv for å starte opp med produksjon av arter som kan bidra til positiv utvikling av havbruksnæringen i regionen. Dette kan blant annet oppnås ved å satse videre på utvikling og oppskalering av produksjonen av makroalger. Som en innledende oppfølging av dette ønsker fylkeskommunene å få utarbeidet en oversikt over potensiale og aktuelle områder for storskala taredyrking i regionen. Denne oversikten skal benyttes i prosjektet for å konkretisere potensialet i regionen både med tanke på økonomisk potensiale, biologiske forutsetninger, arealkartlegging og utvikling av næringen i forhold til forvaltningen. Oversikten vil gi en pekepinn på konkrete satsningsområder og problemstillinger som bør inkluderes og vektlegges i prosjektet.

Dyrking av makroalger utpekes av mange miljøer som en ny akvakultursatsning med potensiale. Trøndelag har naturgitte forutsetninger for algeproduksjon, en kapitalsterk næringsklynge og gode FoU-miljøer. Forholdene ligger dermed til rette for en nasjonal satsing på utvikling av teknologi for dyrking og prosessering. Konsummarkedet, fôrindustrien og energiprodusenter er mulige avtakere for alger.

Vi skaper en plattform for kunnskapsutvikling og strategier
for utviklingen av makroalger i Trøndelag.

 

Gjennom prosjektet skal vi:

  • Identifisere satsningsområder med potensiale i Trøndelag
  • Identifisere kunnskapshull for videre utvikling av næringen
  • Kartlegge potensielle arealer for dyrking
  • Øke kompetansen innen bruk av makroalger blant relevante aktører i regionen
  • Etablere en plattform eller nettverk for nye og etablerte aktører innenfor området i Trøndelag
  • Videreutvikle relasjonen som er etablert med Sør-Koreansk skole og fagmiljø – i et regionalt utviklingsperspektiv
  • Etablere en helhetlig strategi for videre satsning i Trøndelag/ Midt-Norge